AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi
 • Doktora ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCİENCES SOCİALES-Histoire
 • Lisansüstü Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Ankara Üniversitesi-Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
 • KAYAPINAR AYŞE,Βιβλιοθήκη Δημητσάνας - Οθωμανικά Αρχεία Καρύταινας, 2007
 • KAYAPINAR LEVENT,Osmanlı Uç Beyi Evrenos Bey Ailesinin Menşei, Yunanistan Coğrafyasındaki Faaliyetleri ve Eserleri, 2004
 • KAYAPINAR LEVENT,Makedonya’daki Etnik Grupların Türkiye ve Yunanistan Açısından Değerlendirilmesi, 2004
 • KAYAPINAR AYŞE
 • KAYAPINAR AYŞE
 • KAYAPINAR AYŞE
 • KAYAPINAR AYŞE
 • KAYAPINAR AYŞE
 • KAYAPINAR AYŞE
 • KAYAPINAR AYŞE
 • KAYAPINAR AYŞE,Nicolas VATİN-Gilles VEİNSTEIN, Le Sérail ébranlé, Essai sur les morts, dépositions et avènements des sultans ottomans, XIVe-XIXe siècle (Sarsılan Saray, XIV.-XIX. yüzyıllarda Osmanlı Sultanlarının Ölümleri, Tahttan Çekilmeleri ve Cüluslarına Dair bir Den, 2005
 • KAYAPINAR AYŞE,Nicolas VATİN-Gilles VEİNSTEIN, Le Sérail ébranlé, Essai sur les morts, dépositions et avènements des sultans ottomans, XIVe-XIXe siècle (Sarsılan Saray, XIV.-XIX. yüzyıllarda Osmanlı Sultanlarının Ölümleri, Tahttan Çekilmeleri ve Cüluslarına Dair bir Den, 2005
 • KAYAPINAR AYŞE,Dariuzs Ko?odziejczyk, The Ottoman Survey Register of Podolia (ca. 1681) (Podolia?nın Osmanlı Tahrir Defteri (1681)), Defter-i Mufassal-i Eyalet-i Kamaniçe -kitap tanıtımı, 2006
 • KAYAPINAR AYŞE,Archéologie dans l?Empire otoman autour de 1900 entre politique, économie et science (1900 Yılı Civarında Siyaset, Ekonomi ve Bilim Arasında Osmanlı İmparatorluğunda Arkeoloji) -kitap tanıtımı, 2006
 • KAYAPINAR AYŞE,Archéologie dans l?Empire otoman autour de 1900 entre politique, économie et science (1900 Yılı Civarında Siyaset, Ekonomi ve Bilim Arasında Osmanlı İmparatorluğunda Arkeoloji) -kitap tanıtımı, 2006
 • KAYAPINAR AYŞE,Syncrétisme et hérésies dans l?Orient seldjoukide et ottoman (XIVe-XVIIIe siècle), Actes du Colloque du Collège de France, octobre 2001, (Selçuklu ve Osmanlı Doğu?sunda Senkretizm ve Heretik Akımlar (XIV.-XVIII. yüzyıl), Collège de France?daki Kolokyum B, 2007
 • KAYAPINAR AYŞE,Kuzey Bulgaristan?da Gazi Mihaloğulları Vakıfları (XV.-XVI. yüzyıl), 2005
 • KAYAPINAR AYŞE,Balkanlarda Karıştırılan İki Bektaşi Zaviyesi: XV.-XVI. Yüzyılda Osman Baba ve Otman Baba Tekkeleri, 2010
 • KAYAPINAR AYŞE,Nenad MOA?ANIN, Town and Country on the Middle Danube, 1526-1690 (Orta Tuna?da Şehir ve Taşra, 1526-1690)-kitap tanıtımı, 2009
 • KAYAPINAR AYŞE,XVI. Yüzyılda Dobruca Yöresinde Gayr-i Sünnî İslam?ın İzleri, 2009
 • KAYAPINAR AYŞE,La circonscription de Varna et sa région au XVIe siècle, 2009
 • KAYAPINAR AYŞE,Ransom Slavery along the Ottoman Borders (Early Fifteenth-Early Eighteenth Centuries) (Osmanlı Sınırlarında Fidye Esareti (Onbeşinci Yüzyılın Başlarından- Onsekizinci Yüzyılın Başlangıcına Kadar))-kitap tanıtımı, 2010
 • KAYAPINAR AYŞE,Balkanlarda Karıştırılan İki Bektaşi Zaviyesi: XV.-XVI. Yüzyılda Osman Baba ve Otman Baba Tekkeleri, 2010
 • KAYAPINAR AYŞE,Türkiye-Bulgaristan İlişkilerinin Bulgaristan?da Yaşayan Türkler Açısından Değerlendirilmesi, 2003
 • KAYAPINAR Ayşe, KAYAPINAR Levent,Devlet ve Defter: Osmanlı’da Tahrir Sistemi,TOBB Üniversitesi Tarih Bölümü Tarih Söyleşileri-3,07.07.2010, Ankara, TÜRKİYE, 07.07.2010
 • KAYAPINAR AYŞE,Bulgar Hatıratlarında Balkan Savaşları,Balkan Savaşları’nın 100. Yılı (1912-2012),16.05.2012, Nevşehir, TÜRKİYE, 16.05.2012
 • KAYAPINAR AYŞE,Bulgaristan’da Türklüğün ve İslam’ın Kökleri,Balkanlarda İslam’ın Kökleri,10.04.2011, Alaşehir, TÜRKİYE, 10.04.2011
 • KAYAPINAR AYŞE,Türk Tarihinde Nevruz,Nevruz,21.03.2006, Bolu, TÜRKİYE, 21.03.2006
 • KAYAPINAR AYŞE,Fransız Kaynaklarına Göre Atatürk ve Cumhuriyet,Batı Kaynaklarına Göre Atatürk ve Cumhuriyet,26.10.2005, Bolu, TÜRKİYE, 26.10.2005
 • KAYAPINAR AYŞE,Osmanlı Kayıtlarında Kuzey Bulgaristan Alevi-Bektaşi Köyleri,1. Uluslararası Balkanlarda Alevilik Bektaşilik Sempozyumu,26.10.2012, Çorlu, 27.10.2012
 • KAYAPINAR AYŞE,Balkan Savaşları: Aktörler, Beklentiler ve Günümüze Yansımaları” (Balkan Wars: Actors, Expectations, and Reflections),,Balkan Savaşları’ndan Balkan Barışı’na Uluslararası Konferansı (From Balkan Wars to Balkan Peace International Conference),18.10.2012, İstanbul, TÜRKİYE, 19.03.2012
 • KAYAPINAR AYŞE,Balkan Savaşları: Aktörler, Beklentiler ve Günümüze Yansımaları” (Balkan Wars: Actors, Expectations, and Reflections),,Balkan Savaşları’ndan Balkan Barışı’na Uluslararası Konferansı (From Balkan Wars to Balkan Peace International Conference),18.10.2012, İstanbul, TÜRKİYE, 19.03.2012
 • KAYAPINAR AYŞE,Osmanlı Döneminde Bulgaristan Coğrafyasında Menteşeoğullarının İzleri,Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu-II Menteşe Beyliği,25.04.2012, Muğla, TÜRKİYE, 27.04.2012
 • KAYAPINAR AYŞE,La ville de Patras et sa région à travers les documents d’archives ottomanes pendant la première période ottomane (1460-1715),3rd International Congress of Oriental and African Studies (Peloponnesus (Morea) under Turkish and Venetian Domination (1460-1821)),05.09.2008, Gastuni, 07.09.2008
 • KAYAPINAR AYŞE,La ville de Patras et sa région à travers les documents d’archives ottomanes pendant la première période ottomane (1460-1715),3rd International Congress of Oriental and African Studies (Peloponnesus (Morea) under Turkish and Venetian Domination (1460-1821)),05.09.2008, Gastuni, 07.09.2008
 • KAYAPINAR AYŞE,İki Balkan Şehri Tırnova ve Vidin’de Türkler (XII. yüzyılın Sonundan XVI. yüzyıla),Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, Manisa, TÜRKİYE
 • KAYAPINAR AYŞE,Osmanlılar Döneminde Bulgaristan Coğrafyasında Aydınoğullarının İzler,Uluslararası Batı Anadolu Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-I Aydınoğulları Tarihi,04.11.2010, Ankara, TÜRKİYE, 06.05.2012
 • KAYAPINAR AYŞE,Bulgarların Balkan Savaşlarına Bakışı: Dodov'un Günlüğü ve Radev'in Hatıratı,Balkan Savaşlarının 100. Yılı Uluslararası Balkan Sempozyumu,11.05.2012, İstanbul, TÜRKİYE, 13.05.2012
 • KAYAPINAR AYŞE,Fransız Arşiv Belgelerine Göre XIX. Yüzyılda Aşağı Güney Tuna Havzasında Osmanlı Savunma Sistemi,XV. Türk Tarih Kongresi,11.09.2006, Ankara, TÜRKİYE, 15.09.2006
 • KAYAPINAR AYŞE,The Gazi Mihaloğulları Wakfs in Nothern Bulgaria (15th-16th),Second International Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans,04.12.2003, İstanbul, TÜRKİYE, 07.12.2002
 • KAYAPINAR AYŞE,Osmanlı Klasik Döneminde Trakya’da Yer ve Kişi Adlarında Bektaşi Geleneğinin İzleri,Doğumunun 800. Yılında Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu 2009,19.10.2009, Ankara, TÜRKİYE, 21.10.2009
 • KAYAPINAR AYŞE,Fransız Arşiv Belgelerine Göre XIX. Yüzyılda Aşağı Güney Tuna Havzasında Osmanlı Savunma Sistemi,XV. Türk Tarih Kongresi,11.09.2006, Ankara, TÜRKİYE, 15.09.2006
 • KAYAPINAR AYŞE, KAYAPINAR LEVENT,XVI-XVII. Yüzyıllarda Aşağı Tuna Bölgesinde İltizam Sisteminin Uygulanması,Birinci İktisat Tarihi Kongresi,06.09.2007, İSTANBUL, TÜRKİYE, 07.09.2007
 • KAYAPINAR Ayşe, KAYAPINAR Levent, Balkanlar El Kitabı, Ortaçağ’da Sırplar ve Devletleri, KARAM, 2006
 • KAYAPINAR Ayşe, KAYAPINAR Levent, Gortiniaka, Ta Ottomanika Engrafa tis Bibliothikis tis Dimitsanas” (Yunanca, Dimitsana Kütüphanesindeki Osmanlı Belgeleri), Atina, 2007
 • KAYAPINAR Ayşe, KAYAPINAR Levent, Balkanlar El Kitabı, Ortaçağ’da Sırplar ve Devletleri, KARAM, 2006
 • KAYAPINAR AYŞE, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Voynuk, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2013
 • KAYAPINAR AYŞE, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Voynuk, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2013
 • KAYAPINAR AYŞE, Türk Tarihinde Balkanlar, Bulgaristan’da Osmanlı Hakimiyetinin Kurulması. Dönemlendirme Sorunu ve İskan, Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2013
 • KAYAPINAR AYŞE, Balkanlar El Kitabı, 2. Bulgar Krallığı, KARAM, 2006
 • KAYAPINAR AYŞE, The Turks, The Danube Bulgar State, Yeni Türkiye Yayınları, 2002
 • KAYAPINAR AYŞE, Türkler, Tuna Bulgar Devleti (679-1018), Yeni Türkiye Yayınları, 2010
 • KAYAPINAR AYŞE, Insularités ottomanes, Les îles ottomanes du Danube au XVIe siècle, Maisonneuve, 2004
 • KAYAPINAR AYŞE, Enjeux politiques, économiques et militaires en mer Noire (XIVe-XXIe siècles), études à la mémoire de Mihail Guboglu, Les filorici dans la région timoko-danubienne à l'époque ottomane (XVe-XVIe siècles) , Editions Istros, 2007
 • KAYAPINAR AYŞE, Enjeux politiques, économiques et militaires en mer Noire (XIVe-XXIe siècles), études à la mémoire de Mihail Guboglu, Les filorici dans la région timoko-danubienne à l'époque ottomane (XVe-XVIe siècles) , Editions Istros, 2007
 • KAYAPINAR AYŞE, Türkler, Kumanlar ve İkinci Bulgar Devleti (1187-1370), Yeni Türkiye Yayınları, 2002
 • KAYAPINAR AYŞE, İstoriyata i knigite kato priyatelstvo. Sbornik v pamet na Mitko Laçev, Tyurki v Tırnovo i Vidin (ot kraya na XII do XVI v.) [Tırnova ve Vidin’de Türkler (XII. Yüzyılın Sonundan XVI. Yüzyıla)], Gutenberg, 2007
 • KAYAPINAR AYŞE, Yakınçağ Avrupa Tarihi, I. Dünya Savaşı Öncesi Avrupa (1886-1914), Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013
 • KILIÇ Nermin, KAYAPINAR Ayşe, KAYA Bilge, KILIÇ Fahri KAYAPINAR Levent, Bolu Livâsı 1921-1925 Senesi Salnâmesi (Giriş-Metin-Tıpkıbasım-Dizin), S:1600, Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAMER, 2008
 • KAYAPINAR AYŞE, Balkanlar'da Siyaset, Osmanlı Öncesi Balkanlar’ı Anlamak, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012
 • KAYAPINAR AYŞE, Bizans Tarihi, Bizans Tarihine Genel Bir Bakış, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011
 • KAYAPINAR AYŞE, Türkler, Tuna Bulgar Devleti (679-1018), Yeni Türkiye Yayınları, 2002
 • KAYAPINAR AYŞE, Ortaçağ-Yeniçağ Avrupa Tarihi, İstanbul’un Fethinden Augsburg Antlaşması’na Kadar Avrupa Tarihi (1453-1555), Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012
 • KAYAPINAR AYŞE, Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli, Balkanlar'da Mihaloğullarına Tâbi Akıncıların Bektaşilikle Bağlantısına Dair Onomastik ve Toponomik Bir Araştırma, S:440, AKM, 2011
 • KAYAPINAR AYŞE, Le sancak ottoman de Vidin XVe à la fin du XVIe siècle, ISBN:9789754284409, S:538, ISISpress, 2011
 • KAYAPINAR AYŞE, Bizans Tarihi, Bizans ve Kuzeyli Türk Komşuları (4.-14. Yüzyıl), ISBN:9789750609725, S:250, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011
 • KAYAPINAR AYŞE, Balkanlar El Kitabı, Bulgarların Balkanlara Göçü ve Tuna Bulgar Devleti, S:683, KARAM, 2006
 • Celal Bayar Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • Ankara Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Doç. Dr., Tam Zamanlı,
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yard. Doç. Dr., Tam Zamanlı,

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön