AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi-Maliye A.B.D.
 • Lisansüstü Süleyman Demirel Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Maliye
 • Üniversite Süleyman Demirel Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Cinsiyete Duyarlı Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi, Vizyoner, 2017, 8, 44 61
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,ACAR İBRAHİM ATTİLA,Kazanım Temelli Kamu Satın Alması Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Çerçevesinde Bir Değerlendirme, Maliye Dergisi, 2016
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,KAMUDA KARAR ALMA İÇ DENETİM İLİŞKİSİ GÜVENCE VERME DANIŞMANLIKVE YÖNETİME DEĞER KATMA FONKSİYONLARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016, 21, 1573 1581
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Bütçe Hakkının Kullanılması Bakımından TBMM'nin Bütçe Sürecindeki Rolünün Değerlendirilmesi, Maliye Finans Yazıları, 2017, 69 107
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,ACAR İBRAHİM ATTİLA,Alpaslan Mustafa,Kamu İnovatif Satın Alma Yöntemleri: Seçilmiş Ülke Örnekleri Kapsamında Bir Değerlendirme, International Journal of Public Finance, 2016, 1, 99 122
 • HÜSEYİN GÜÇLÜ ÇİÇEK, ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK,Performans Yönetiminin Amaç-Araç Uyumu Tartışması ve Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi, Maliye Dergisi, 2013, 290 315
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Sakal Mustafa,ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ,Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçeleme Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme, Sosyoekonomi, 2014, 2, 81 104
 • MUSTAFA SAKAL, ELİF AYE ŞAHİN,Anayasal İktisatın Temel Felsefesi ve Türkiye'de Uygulanabilirlik Koşulları, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009, 10, 75 114
 • SAKAL, Mustafa ve Elif Ayşe ŞAHİN İPEK,Kamu Kurumlarında Performans Ölçümü ve Sayıştay Denetimi İlişkisi: Türkiye'deki Uygulamalar Bakımından Bir Değerlendirme, Sayıştay Dergisi, 2008, 3-28
 • SAKAL, Mustafa ve Elif Ayşe ŞAHİN İPEK,Anayasal İktisatın Temel Felsefesi ve Türkiye'de Uygulanabilirlik Koşulları, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009, 10
 • ACAR, İbrahim Attila ve Elif Ayşe ŞAHİN ,Plan-Bütçe İlişkisi Açısından İç Denetim, Maliye Dergisi, 2009, 83-103
 • ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü ve Elif Ayşe ŞAHİN İPEK,Performans Yönetiminin Amaç-Araç Uyumu Tartışması ve Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi, Maliye Dergisi, 2014, 290-315
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,KARADAĞ YAPRAK,AÇIKGÖZ BERNUR,Evaluation of the Change of Public Purchasing Policy Understanding in Turkey,ICOAEF,06.12.2017 07.12.2017, KKTC, 23.12.2017
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Kabayel Melih,The Role of Development Agencies in the Sustainable DevelopmentProcess: The Case of İZKA,International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development,21.09.2017 24.09.2017, ISPARTA, TÜRKİYE, 25.09.2017
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Internal Audit Contribution toCorporate Governance in Public Organizations: An Assessment For Turkey,2ndCongress on International Economic and Administrative Perspectives,05.10.2017 07.10.2017, ISPARTA, TÜRKİYE
 • İBRAHİM ATTİLA ACAR, ELİF AYŞE ŞAHİN İPEK,Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim Stratejik Planlamadan İç Denetime Arayışlar,1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu,23.10.2008 24.10.2008, TÜRKİYE
 • ACAR İBRAHİM ATTİLA,ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,Kamu Kurumlarında İç Denetim Faaliyetinin Etkinliği Ege Bölgesi Alan Araştırması,29. Türkiye Maliye Sempozyumu,16.05.2014 20.05.2014, Sakarya, TÜRKİYE, 15.04.2016
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,KARADAĞ YAPRAK,Sustainable Public Procurement (SPP) For Sustainable Development: Selected Countries Examples,3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society,28.04.2017 29.04.2017, ANKARA, TÜRKİYE, 24.04.2017
 • MUSTAFA SAKAL, ELİF AYŞE ŞAHİN,Küresel Mali Kriz Ekonomide Paradigma Değişiminin Sinyali Mi,Uluslararası Davras Kongresi,24.09.2009 27.09.2009
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,ACAR İBRAHİM ATTİLA,Alpaslan Mustafa,Kamu İnovatif Satın Alma Yöntemleri Seçilmiş Ülke Örnekleri Kapsamında Bir Değerlendirme,31. Türkiye Maliye Sempozyumu,16.05.2016 18.05.2016, Mersin, TÜRKİYE, 20.06.2016
 • Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim-Stratejik Planlamadan İç Denetime Arayışlar,1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 2008
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE, Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi, Yerel Yönetimlerde Mali Denetim, ISBN:978-605-327-597-8, S:347 380, Ekin Kitabevi, 2017
 • Regional Economic Development in the Balkan Region, Chapter Six- The Effect of Tax Incentives on Regional Economic Development, Cambridge Scholars Publishing, 2016
 • Türkiye’de Bölgesel Kalkınma ve Teşvik Politikaları, Kamu İnovatif Satın Alma Politikası ve Bölgesel Kalkınma, Nobel Yayınevi, 2014
 • Mali Yerinden Yönetim: Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye’ye İlişkin Değerlendirmeler, Türkiye’de Mahalli İdare Bütçeleri ve Sorunları, Nobel Yayınevi, 2014
 • Prof. Dr. Şükrü Kızılot’a Armağan, Terörün Kamu Finansmanındaki Etkisinin Vergi Cennetleri Kapsamında Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi İİBF Yayını, 2014
 • Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm, Stratejik Yönetimin Geleceği Açısından Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Uygulamada Etkinliği Sorunu, Seçkin Yayınevi, 2011
 • Mali Kurallar Maliye Politikası Yönetiminde Yeni Bir Eğilim: Vergi, Harcama, Borçlanma vs. Üzerine Kurallar ve Sınırlamalar, Anayasal İktisat Perspektifinden Gelişmiş Ülkelerde Kamu Borçlanmasını Sınırlayıcı Kurallar, Seçkin Yayınevi, 2010
 • Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan Cilt II, 5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Gelir İdaresinde Değişim Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 2009
 • Kamu Kesiminde Performans Yönetim Aracı Olarak Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi: Büyükşehir Belediyeleri Örneği (yayımlanmış doktora tezi), Türkiye Belediyeler Birliği, 2013
 • İç Denetimin Kamu Mali Karar Alma Süreçlerine Etkisi, Seçkin Yayınevi, 2011
 • VİZYONER
 • AKŞEHİR MYO DERGİSİ
 • Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Best Paper,2017
 • Bölüm Başkan Yardımcısı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü,
 • Yrd. Doç. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Sempozyum, 22. Türkiye Maliye Sempozyumu, Kurul üyesi, Belek/Antalya, 2007

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Maliye

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön