AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi
 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - YENİÇAĞ TARİHİ
 • Lisansüstü AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ - EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TARİH
 • KÜPELİ ÖZER,Irak-ı Arap'ta Osmanlı-Safevi Mücadelesi (XVI-XVII. Yüzyıllar), History Studies, 2010, 227 244
 • KÜPELİ ÖZER,XVI. Yüzyılda Sandıklı Kasabası, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2010, 25, 503 526
 • KÜPELİ ÖZER,Evliya Çelebi’nin İlk İran Seyahati Güzergâhı ve Kalelere İlişkin Bilgiler, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 2011, 11, 69 98
 • KÜPELİ ÖZER,Yenişehir (Bursa) Âyânı Sarıcaoğlu Osman Ağa ve Muhallefatı, History Studies, 2011, 3, 247 265
 • KÜPELİ ÖZER,Safevi Ülkesinin İngiliz Konukları (İngiliz Tacirlerin İran Seyahatleri, 1562-1581), History Studies, 2012, 4, 373 385
 • KÜPELİ ÖZER,Klasik Tahrirden Avârız Tahririne Geçiş Sürecinde Tipik Bir Örnek: 1604 Tarihli Manyas Kazası Avârız Defteri (16 belge ile birlikte), Türk Tarih Kurumu Belgeler, 2012, 32, 113 199
 • KÜPELİ ÖZER,Osmanlı-Safevi Münasebetleri Hakkında Türkiye'de Yapılan Çalışmalar Hakkında Birkaç Not ve Bir Bibliyografya Denemesi, Tarih Okulu, 2010, 6, 17 32
 • KÜPELİ ÖZER,Batıda Safevi Çalışmalarının Geldiği Aşama ve Son [On] Yıla Dair Bir Bibliyografya Denemesi, Tarih Okulu, 2010, 8, 51 61
 • KÜPELİ ÖZER,Mahallinden Gönderilen Belgelere Göre II. Meşrutiyet Sonrasında Gönen ve Havalisinde Asayiş, Atatürkçü Bakış, 2002, 1, 59 70
 • KÜPELİ ÖZER,1882-1922 Yılları Arasında Gönen Kazası, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2000, 15, 231 255
 • KÜPELİ ÖZER,XIX. Yüzyıl Ortalarında Karahisar-ı Sahib'de Fiyatlar, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2000, 2, 116 131
 • KÜPELİ ÖZER,Şeriyye Sicillerinin Şehir Tarihçiliği ve Afyonkarahisar Tarihi İçin Önemi, Taşpınar, 2001, 53 58
 • KÜPELİ ÖZER,Afyonkarahisar Din Bilginlerinden Şeyh Recep Efendi'nin Terekesinde Yer Alan Kitaplar, Taşpınar, 1999, 33 37
 • KÜPELİ ÖZER,Gönen'de Milli Mücadele Yıllarındaki Faaliyetler, Toplumsal Tarih, 1999, 10 21
 • KÜPELİ ÖZER,Transkafkasya’da Güç ve Rekabet, XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Güney Kafkasya’da Osmanlı-Safevi Mücadelesi, Cihannüma, Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 2015
 • KÜPELİ ÖZER,Kösem Sultan'a Ait Bir Muhallefat Kaydı, Cihannüma, Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 2015, 1, 131 143
 • KÜPELİ ÖZER,Campaigns of the Crimean Tatars and Ottomans against Iran, Golden Horde Review, 2014, 226 242
 • Küpeli Ö, Afyonkarahisar Kütüğü (cilt 2), Afyonkarahisar'da Ticaret (Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemi), ISBN:9789757150350, S:365-400, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001
 • Küpeli Ö, Afyonkarahisar Kütüğü (cilt 1), Afyonkarahisar'da Kervansaraylar, Bedestenler ve Hanlar, ISBN:9789757150350, S:359-370, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001
 • Küpeli Ö, Afyonkarahisar Kütüğü (cilt 1), Osmanlılar Döneminde Afyonkarahisar, ISBN:9789757150350, S:133-147, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001
 • Küpeli Ö, Osmanlı, Osmanlı Devleti'nde Panayır Organizasyonları ve Gönen Hacı İsa Panayırının Tarihine Dair, ISBN:9789756782033, S:490-497, Yeni Türkiye, 1999
 • Küpeli Ö, Afyonkarahisar Kütüğü (cilt 1), Selçuklu ve Beylikler Devrinde İdari Yapı, ISBN:9789757150350, S:181-183, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001
 • Küpeli Ö, Afyonkarahisar Kütüğü (cilt 1), Selçuklu ve Beylikler Döneminde Afyonkarahisar, ISBN:9789757150350, S:125-132, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001
 • KÜPELİ Ö, Anılarda Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Tarihi, ISBN:9789759704742, S:10-27, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002
 • KÜPELİ Ö, Az Bilinen Yönleriyle Atatürk, Atatürk'ün Bursa Gezileri ve Halkla Münasebetleri, ISBN:9754836337, S:123-140, Ege Üniversitesi, 2007
 • KÜPELİ Ö, Eskiçağdan Cumhuriyet'e Homa (Gümüşsu) Tarihi, XV-XVI. Yüzyıllarda Homa Kazası'nın İdarî, Demografik ve Sosyo-Ekonomik Tarihi, ISBN:9786056055201, S:55-106, Gümüşsu Belediyesi, 2009
 • KÜPELİ Ö, Prof. Dr. Necmi Ülker'e Armağan, Osmanlılar ve Doğu Ticaret Yolları Üzerine (XV-XVII. Yüzyıllar), ISBN:9786056034909, S:391-406, Meta Basım Yayım, 2008
 • KÜPELİ Ö, Osmanlı-Safevi Münasebetleri (1612-1639), ISBN: 9786055200435, S:336, Yeditepe, 2014
 • 274, (1.12.2011), (Belleten)
 • 3, (1.9.2010), (Amme İdaresi Dergisi)
 • Afyonkarahisar Kütüğü, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (80000),31.12.2001
 • Osmanlı-Safevi Münasebetleri, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (2500),1.4.2008
 • Ortadoğu'da Son Büyük Kuşatma (Bağdat'ta Osmanlı Savunmasının Organizasyon ve Lojistiği, 1733), Yürütücü, BAP, Yürütücü, (15141)
 • Osmanlı Dönemi Batı Anadolu Boyahaneleri ve Üretim Endüstrisinin Araştırılması, Araştırmacı, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (292.000)
 • Karadeniz Araştırmaları Dergisi
 • Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
 • History Studies
 • Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
 • İnsan ve Toplum
 • Tarih Araştırmaları Dergisi
 • Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi
 • OTAM, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi
 • Osmanlı Araştırmaları
 • Belleten, Türk Tarih Kurumu Dergisi
 • Tarih Okulu
 • Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi
 • Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Vakıflar Dergisi
 • Prof.Dr. Necmi Ülker'e Armağan, Editör,
 • Kamil Kepeci 70 Numaralı Ahkâm Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (s. 1-335), Küpeli Ö, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Devam eden
 • Doçent, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 23.8.2013
 • Yardımcı Doçent, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 16.5.2013-27.8.2013
 • Okutman, Ege Üniversitesi, 12.1.2005-16.5.2013
 • Okutman, Uludağ Üniversitesi, 10.10.2000-12.1.2005
 • Uzman, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 8.9.1997-10.10.2000
 • Sempozyum, II. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani, Bilim/danışma kurul üyeliği, Podgorica / Karadağ, 2014
 • Sempozyum, Uluslararası Türkiye-İran İlişkileri Sempozyumu, Bilim/danışma kurul üyeliği, Bursa / Türkiye, 2014
 • Sempozyum, Milli Mücadele’de Güney Bölgesi Sempozyumu, Bilim/danışma kurul üyeliği, Gaziantep / Türkiye, 2013
 • Sempozyum, Balıkesir’e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Bilim/danışma kurul üyeliği, Balıkesir / Türkiye, 2013
 • Bilimsel Toplantı, Türk-İran Tarih ve Medeniyet Diyaloğu, Konuşmacı, Sakarya, 2013

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı
 • Osmanlı Kurumları Ve Medeniyet Tarihi
 • Yeniçağ Tarihi
 • Yakınçağ Tarihi

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön