AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye A.B.D.
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme
 • Constitutional Budget perspective in Turkey, public finance, 2011, 3, 48-62
 • Acar, İ. A.,Süleyman Demirel Üniversitesi Stratejik Planlama İzlenimleri, Strateji Bülteni, Maliye Bakanlığı SGB yayını, 2007, 10-14
 • Merter, M. E., Acar, İ. A., Arslan, E.,Türk Vergi Sisteminde KDV Uygulaması ve Etkinliğinin Analizi, Maliye Dergisi, 2007, 23-50
 • Acar, İ. A.,Daha Fazla Sivil Toplum, İdarecinin Sesi, 2010, 30-33
 • Acar, İ. A., Yavuz, A.,Küreselleşme Olgusunun Finans Piyasaları Üzerine Etkisi, SDÜ-İİBF Dergisi, 1998, 267-280
 • Acar, İ. A.,Genellik ve Birlik İlkesinden Sapmalar Katma Bütçeler, Maliye Yazıları, 1997, 46-48
 • Acar, İ. A.,Türkiye İçin Açık Bütçe mi, Denk Bütçe mi?, Yeni Türkiye Dergisi, 2001, 1393-1422
 • Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim-Stratejik Planlamadan İç Denetime Arayışlar,1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 2008
 • Acar, İbrahim Attila ve Elif Ayşe ŞAHİN İPEK,Kamu Kurumlarında İç Denetim Faaliyetinin Etkinliği: Ege Bölgesi Alan Araştırması,29. Türkiye Maliye Sempozyumu,16-20 Mayıs , Antalya, Türkiye, 2014
 • Geçiş Ekonomilerinin Kırılma Noktası: Azerbaycan'da Yatırım İklimi ve Makro Değerlendirmeler. ,Bakü-Azerbaycan,24.05.2004 00:00:00, 26.05.2004 00:00:00
 • Learning to Fly: Strategic Planning In Turkish Universities- The Case of Süleyman Demirel University. 2. International Conference On Business, Management and Economics,Çeşme-İzmir,15.06.2006 00:00:00, 18.05.2006 00:00:00
 • Küreselleşme Versus Ulus Devletler: Geçiş Ekonomilerinin Kırılma Noktaları. Globalleşme Sürecinde Kafkaslar ve Orta Asya, Uluslararası Sempozyum Bildirileri,Azerbaycan,12.05.2003 00:00:00, 13.05.2003 00:00:00
 • 1980 Sonrasında Kamusal Mal ve Hizmet Sunumunda Yaşanan Dönüşüm.,Antalya,10.05.2007 00:00:00, 13.05.2007 00:00:00
 • Denetimin Kamuyu Tökezletmesi: Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasasında Denetim,Denizli,23.05.2005 00:00:00, 27.05.2005 00:00:00
 • Globalleşme Olgusu ve Finans Piyasalarının Gelişimi, I.MABAG Sempozyumu'na sunulan tebliğ,Seferihisar-İZMİR,26.11.1998 00:00:00, 28.11.1998 00:00:00
 • Türkiye'de Anayasal Denk Bütçe Önerisine İlişkin Kamuoyu Tercihleri, IV. MABAG Sempozyumu'na sunulan tebliğ,Seferihisar-İzmir,08.02.2002 00:00:00, 10.02.2002 00:00:00
 • Kamu Borç Yönetiminde Etkinlik Arayışları: Dış Kredilerin Kullanımı ve Geri Ödeme Süreçlerinin İncelenmesi - Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Örneği (17. Maliye Sempozyumu Bildirileri),Kıbrıs,12.05.2003 00:00:00, 16.05.2003 00:00:00
 • Türkiye’de Bölgesel Kalkınma ve Teşvik Politikaları, Kamu İnovatif Satın Alma Politikası ve Bölgesel Kalkınma, Nobel Yayınevi, 2014
 • İktisadi Ekoller ve Devletin Ekonomideki Rolü, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2011
 • Sermaye Piyasasında Aracı Kurumlar, SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Kitabı, S:343-392, Asil Yayın ve Dağıtım, Ankara, 2007
 • Gelişmiş Ülkeler Arasında İşbirliği ve Dünya Ekonomik Forumları: OECD, G7, G20 (Ekonomik Entegrasyon içinde), Ekin Kitapevi, Bursa, 2005
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP Projesi, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.1997
 • CFCU/2007 TR 05 IPO 001/PRE "Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programı", Koordinatör, Koordinatör,,1.1.2011
 • AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyalogunun Geliştirilmesi Üniversiteler Hibe Programı, Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı,,1.1.2010
 • Akdeniz Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezinin Yeniden Yapılandırılması (Eui Project). AB ve Türkiye arasındaki sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi üniversiteler hibe programı. Proje Döngüsü Yönetimi modülü, Koordinatör, BAP, Koordinatör
 • Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programı, Tarım Sektöründe Kayıt Dışı İstihdamın Çözümüne Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar, Yürütücü, CFCU/2007 TR 05 IPO 001/PRE, BAP, Yürütücü
 • Türkiye'de İletişim Tekeli ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Özelleştirilmesi (Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Programı), Tamamlanmış
 • 1980 Sonrası Dönemde Türk Altın Piyasası ve Türk Altın Piyasasının Gelişimi İçin Bir Model Önerisi (Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Programı), Tamamlanmış
 • Kamu Alımları, 0
 • Davranışsal Maliye, Bütçe Politikası, Stratejik Yönetim, Yüksek Öğretimde Etkinlik, Eğitim ve Sağlık Ekonomisi, İç Denetim, Bütçe Kuralları, İç Kontrol, Sağlık ve Kurumsal Yönetimi, Döner Sermaye Yönetimi, İhale Yönetimi, 0
 • Mali Sosyoloji, 0
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Profesör Doktor, Tam Zamanlı,
 • Süleyman Demirel Üniversitesi, Yardımcı Doçent Doktor, Tam Zamanlı,
 • Süleyman Demirel Üniversitesi, Doçent Doktor, Tam Zamanlı,
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye Maliye Sempozyumu,
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Doçent Temsilcisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
 • ECTS Koordinatörü, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF,
 • Bilimsel Yayınları Teşvik ve Değerlendirme Kurulu Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Alanı,
 • Rektör Yardımcılığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • TV-Radyo Programı, Krizin Geleceği, ART Televizyonu, Antalya, Konuşmacı, 2011
 • Kongre, BÜROKON 2012 11. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Kurul üyesi, 2012
 • Sempozyum, Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu, Ege Üniversitesi, İzmir, Kurul üyesi, 2011
 • Kongre, Uluslararası Davras Kongresi, (International Davras Congress: 'Social and Economic Issues Shaping the World's Future)', Konuşmacı, 2009
 • Sempozyum, Türkiye'de Kamu Ekonomisinin Sınırları. Sosyal Bilimler Sempozyumuna sunulan tebliğ, Konuşmacı, 2000
 • Sempozyum, Küreselleşmenin Kurumsal Yapısı: MAI, Tahkim, WTO. II.MABAG Sempozyumu'na sunulan tebliğ, Konuşmacı, 1999
 • Sempozyum, Kamu Sektörünün Finans Piyasaları Üzerine Etkisi, VI. Finans Sempozyumu, Konuşmacı, 2002

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön