7143 Sayılı Kanun (Öğrenci Affı) Kapsamında Yatay Geçiş İşlemleri

7143 Sayılı Kanunun 15’inci Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 78’inci Maddesinde “Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.” hükmünün uygulanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanacaktır.

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Tarih

Faaliyet

18 Eylül – 12 Ekim 2018

Başvurular

15 – 18 Ekim 2018

Başvuruların Değerlendirilmesi

19 Ekim 2018

Sonuçların İlanı

22-26 Ekim 2018

Kesin Kayıt Tarihleri

 

BAŞVURU BELGELERİ

a) Dilekçe

b) 7143 sayılı kanunun 15. maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 78. maddesi kapsamından yararlanarak ilişiği kesildiği Üniversitede yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair onaylı belge,

c) Öğrencinin af kapsamında yeniden kayıt yaptırdığı Üniversiteye, ilk kayıt yaptırdığı zaman vermiş olduğu ÖSYS, DGS vb. Sonuç Belgesinin tasdikli sureti (Kendi üniversitesinden alacak ve tasdik ettirecek)

ç) Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait yeni tarihli transkript ve ders içeriklerine dair onaylı belge

d) Resmi İkametgâh Belgesi veya çalışılan iş yerinden alınacak resmi belge

e) Disiplin cezası almadığına dair belge,

f) Lisansüstü programlar için a), b), ç) d) ve e) maddelerinde belirtilen belgelere ek olarak kayıtlı bulunduğu programa giriş sırasında sunmuş olduğu ALES, ÜDS veya KPDS vb. Sonuç Belgesinin tasdikli sureti (Kendi üniversitesinden alacak ve tasdik ettirecek)

g) Nüfus cüzdanı fotokopisi.(Aslı görülerek fotokopisi alınacaktır)

 

BAŞVURU ŞARTLARI

- Başvuru belgeleri ile birlikte yatay geçiş yapılmak istenen Enstitü / Fakülte / Meslek Yüksekokullarına 18 Eylül – 12 Ekim 2018 tarihleri arasında bizzat müracaat edilmesi gerekmektedir. Bizzat gelinemediği durumlarda Noter vasıtasıyla vekil tayin edilecek kişinin “Vekâletname” ile birlikte başvurarak başvuru işlemini gerçekleştirebilecektir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Söz konusu yatay geçiş işlemleri yalnızca 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yapılacaktır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yatay geçiş işlemlerini tamamlayamayanlar Kanun’un ilgili hükmünden yararlanamayacaktır.

- 12 Ekim 2018 tarihinden sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

- Taban puan şartını sağlamayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Öğrencinin geçmek istediği programın üniversiteye giriş yılı itibariyle öğrenci almaması ve daha sonra öğrenci almaya başlaması veya puan türünde değişiklik olması durumunda söz konusu programlar için 2017 yılı ÖSYS taban puanlarına göre işlem yapılacaktır. 2017 yılında programın öğrenci almaması durumunda programın öğrenci aldığı son yıldaki ÖSYS taban puanına göre işlem yapılacaktır. Dikey Geçiş ile yerleşen öğrencilerin ise ilgili yıldaki DGS puanının dikkate alınacaktır.

- Lisansüstü programlarda aynı lisansüstü programların bulunması, Üniversitemizdeki geçiş yapılmak istenen ilgili programın giriş koşullarını sağlaması ve ilgili Enstitü kurulları tarafından söz konusu programlara kabul edilmesi durumunda yatay geçiş yapılabilecektir.

- İlgili kanun çerçevesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında eğitimine başlama kararı verilmiş ve ayrıldığı yükseköğretim kurumunda 2018-2019 eğitim- öğretim yılında öğrenimine devam etmiş olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Disiplin cezası almış olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Sonuçlar 19 Ekim 2018 tarihine kadar ilgili birimin internet sayfasında duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

- Kayıt hakkı kazananların kesin kayıt işlemlerinin 22-26 Ekim 2018 tarihleri arasında ilgili birim tarafından yapılacaktır.

Başa Dön